મોરબી પેટા ચૂંટણી પરિણામ : બુથ વાઈઝ ઉમેદવારોને મળેલા મતોની ફાઈલ ડાઉનલોડ કરો..

મોરબી : મોરબી – માળીયા 65 વિધાનસભાની પેટા ચૂંટણીના પરિણામો આવી ગયા છે. ત્યારે ક્યાં બુથ નંબરમાં ક્યાં ક્યાં ઉમેદવારને કેટલા મત મળ્યા તે જાણવા માટે નીચેની લિંક પર ક્લિક કરી PDF ફાઈલ ડાઉનડલોડ કરો..

https://morbiupdate.com/wp-content/uploads/2020/11/મોરબી-પેટા-ચૂંટણી-બુથ-વાઇસ-મતોની-વિગત.pdf