મોરબી : ૧૦થી ૧૫ જુલાઈ બાળફિલ્મ મહોત્સવનું આયોજન

મોરબી : આજ રોજ મોરબી કલેકટરશ્રીએ પ્રેસ કોનફ્રંશ યોજી તા. ૧૦થી ૧૫ જુલાઈ દરમિયાન મોરબી શહેરમાં બાળફિલ્મ મહોત્સવનાં આયોજનનું જાહેરાત કરી હતી આ બાળફિલ્મ મહોત્સવ દરમિયાન મોરબીનાં ત્રણ સિનેમા ગૃહો ચિત્રકૂટ સિનેમા, વિજય સિનેમા અને સુપર સિનેમામાં સવારે ૯.૩૦ વાગ્યે બાલ ફિલ્મ દર્શાવાશે. જેમાં તા. ૧૦નાં રોજ આઈ એમ કલામ, તા. ૧૧નાં રોજ સેન્ટન્લી કાં ડબ્બા, તા. ૧૨નાં રોજ ફરારી કી સવારી, તા. ૧૩નાં રોજ જલપરી ધ ડેસર્ટ મેરીમેઇડ, તા. ૧૪નાં રોજ હવા હવાઈ અને તા. ૧૫નાં રોજ મિશન મમ્મી ફિલ્મ દર્શાવાશે. આ બાળફિલ્મ મહોત્સવ દરમિયાન સરકારી શાળાઓનાં આશરે દસ હજાર બાળકોને ફિલ્મ જોવા લઈ જવાશે. જેમાં નાસ્તો પણ આપવામાં આવશે એવું કલેકટર દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે.