મોરબી જિલ્લામાં ખેત ઓજારોની સહાય માટે 19,091 અરજીઓમાં ખેત ઓજારો મળવાપાત્ર

ખેડૂતો દ્વારા કુલ 20,660 અરજીઓ મોકલાય

મોરબી : મોરબી જિલ્લામાં ખેતીવાડી વિભાગ દ્વારા ખેત ઓજારો માટે ઓનલાઈન અરજીની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી. જેમાં મોરબી જિલ્લામાં ખેત ઓજારો માટે 20,660 અરજીઓ આવી છે.

મોરબી જિલ્લા ખેતીવાડી વિભાગ દ્વારા ખેતઓજારો માટે ખેડૂતો પાસેથી ઓનલાઈન અરજીઓ મેળવવામાં આવી હતી. જોકે હાલ આ ખેત ઓજારો માટેની ઓનલાઈન અરજી કરવાનો સમય પૂરો થઈ ગયો છે. અત્યાર સુધીમાં મોરબી જિલ્લામાં ખેડૂતોએ ખેત ઓજારો મેળવવા માટે 20,660 અરજીઓ કરી હતી. જેમાંથી 19,091 અરજીઓમાં ખેત ઓજારો મળવા પાત્ર હોવાનું જાહેર કર્યું છે. તેમજ 2019 અરજીઓ મંજુર કરવામાં આવી છે.

આ અરજીઓમાં મોટા ઘટકમાં રોટાવેટર, પ્લાઉ અને ટ્રેકટરની સૌથી વધુ ડીમાંડ રહી છે. નાના ઘટકમાં તાલપત્રી, બેટરીવાળા સ્પ્રે પંપની માંગ કરાઈ છે. ખેતી માટેના જુદાજુદા સાધનોમાં સબસીડી અને સહાય અપાતી હોય છે. જ્યારે હજુ પણ ખેતઓજારો માટે અરજીઓ કરવાનું ચાલુ છે. જેમાં પાક સંગ્રહ ગોડાઉન, માલ વાહક વાહન, સ્માર્ટ હેન્ડ ટુલકીટ માટેની અરજીઓ ખેડૂતો કરી શકશે, તેમ જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારી ગજેરાએ જણાવ્યું હતું.