મોરબી જિલ્લામાં ધો.10ની માર્કશીટ તાલુકાવાઈઝ નિર્ધારિત કરેલ સ્કૂલમાંથી મેળવી શકાશે

મોરબી : ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડનું ધો. ૧૦ એસ.એસ.સી.નું સમગ્ર રાજ્યનું પરિણામ ગત તા.૦૯/૦૬/૨૦૨૦ ના રોજ બોર્ડની વેબસાઈટ પર ઓનલાઈન જાહેર કરવામાં આવેલ. ગુજ. માધ્યમિક અને ઉ.મા. શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા મળેલ સૂચનાઓ અન્વયે માધ્યમિક પ્રમાણપત્ર પરીક્ષા માર્ચ-૨૦૨૦ની પરીક્ષાના પરિણામ સાહિત્યનું વિતરણ આગામી તા. ૨૨/૦૬/૨૦૨૦ ના રોજ થનાર છે. સદરહુ બાબતે હાલની COVID-19ની પરિસ્થિતિને ધ્યાને લઇ પરિણામ વિતરણ જિલ્લા વિતરણ કેન્દ્રની જગ્યાએ તાલુકાવાર કરવાનું થાય છે. આથી મોરબી જિલ્લામા નીચે જણાવેલ સ્થળો પરથી તાલુકાવાઈઝ વિતરણ સ્થળ ફાળવી આગામી તા. ૨૨/૦૬/૨૦૨૦ ના રોજ પરિણામ વિતરણ થનાર છે. જે-તે તાલુકામાં આવતી શાળાઓએ આપના તાલુકાને ફાળવેલ વિતરણ સ્થળ પરથી જ પરિણામ સાહિત્ય મેળવવાનું રહેશે.

મોરબીમાં ધી વી. સી. ટેક. હાઈસ્કૂલ, હળવદમાં નાલંદા વિદ્યાલય, ટંકારામાં ઓરપેટ કન્યા વિદ્યાલય તથા વાંકાનેરમાં અમરસિંહજી હાઈસ્કૂલમાંથી પરિણામપત્રક મેળવી શકાશે. ઉપરોક્ત જણાવ્યાનુસાર મોરબી જિલ્લાની તમામ માદ્યમિક શાળાઓએ તા. ૨૨/૦૬/૨૦૨૦ ના રોજ સવારે ૦૯.૦૦ કલાકથી આપની શાળાના અધિકાર પત્ર સાથે વિતરણ સ્થળ પરથી પ્રતિનિધીએ ઉપસ્થિત રહી પરિણામ લગત સાહિત્ય મેળવી લેવાનું રહેશે.

તદુપરાંત હાલની કોરોનાની પરિસ્થિતિને ધ્યાને લઇ વિતરણ સ્થળ પર સરકાર દ્વારા પ્રસિદ્ધ તમામ નિયમોનું પાલન થાય એ રીતે સોશિયલ ડિસ્ટન્સ જાળવી તેમજ માસ્ક પહેરીને જ આવવાનું રહેશે. તેમજ આપના દ્વારા જ્યારે વિદ્યાર્થીઓને પરિણામ વિતરણ કરવામાં આવે ત્યારે પણ એક સાથે ન બોલાવી યોગ્ય આયોજન કરી સરકારશ્રીની લોકડાઉનની સૂચનાઓનું ચૂસ્તપણે પાલન કરવાનું રહેશે. શાળાઓએ પરિણામ દરમિયાન વિદ્યાર્થીઓને ભેગા કરીને સરઘસ, ગરબા જેવી કોઈ પ્રવૃત્તિ ન થાય તેનું ધ્યાન આચાર્યશ્રીએ રાખવાનું રહેશે. પરિણામ વિતરણ બાદ ગુણ ચકાસણી/અવલોકન/OMRની ઝેરોક્ષ કોપી મેળવવા શાળાના આચાર્યશ્રીએ ઉમેદાવારોને યોગ્ય માર્ગદર્શન આપવાનું રહેશે. ઉપરોક્ત તમામ સૂચનાઓનું પાલન કરી આગામી તા. ૨૨/૦૬/૨૦૨૦ ના રોજ તાલુકા વિતરણ સ્થળ પરથી પરિણામ સાહિત્ય મેળવી લેવાની જવાબદારી જે-તે શાળાના આચાર્યની રહેશે તેમ જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી મોરબીની યાદીમાં જણાવવામાં આવેલ છે.