મોરબીમાં અનુસુચિત જાતિના ઉમેદવારો માટે યોગ સેમિનારનું આયોજન

મોરબી : સ્પોર્ટ્સ ઓથોરીટી ઓફ ગુજરાત, ગાંધીનગર દ્વારા મોરબી સહિત રાજ્યના તમામ જિલ્લાઓમાં અનુસુચિત જાતિની વસ્તી ધરાવતા એક તાલુકા મથક ખાતે તા. ૧૮/૧૧/૨૦૧૮ થી યોગ સેમિનારનું આયોજન વિનામૂલ્યે હાથ ધરવામાં આવનાર છે.

યોગમાં રસ ધરાવતા અનુસુચિત જાતિના ઉમેદવારોએ જિલ્લા રમત પ્રશિક્ષણ કેન્દ્ર મોરબી, ઋષભ નગર-૨, બ્લોક નંબર – ૩૭, સામકાંઠે મોરબી-૨ ના મોબાઇલ નંબર ૮૪૬૯૯ ૨૨૯૦૫ ઉપર સિનિયર કોચનો સંપર્ક કરીને યોગ સેમિનાર માટે ના પ્રવેશપત્ર મેળવી તેમાં સંપૂર્ણ વિગતો ભરીને તા. ૧૪/૧૧/૨૦૧૮ સુધીમાં ઉક્ત સરનામે રૂબરૂ અથવા ટપાલ મારફતે મોકલી આપવાના રહેશે.

પસંદ થયેલ ઉમેદવારોને સિનિયર કોચ દ્વારા યોગ સેમિનાર અંગે જાણ કરવામાં આવશે. તેમ સિનિયર કોચ જિલ્લા રમત પ્રશિક્ષણ કેન્દ્ર મોરબીની એક યાદીમાં જણાવવામાં આવેલ છે.